نویسنده = آزادنیا، محمد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 139-155

محمد آزادنیا؛ شمس‌السادات زاهدی؛ عبدالرضا مجدالدین؛ کامبیز بدیع؛ محمدرضا پورعابدی