نویسنده = ���������� �������������� ��������
مطالعه کیفی زمینه های بقای دانش بومی کسب و کارهای مردم محور در ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 27-46

10.22059/ppolicy.2018.68240

سوده بیات؛ حمید ضرغام بروجنی؛ حمزه خواستار؛ محمد تقی تقوی فرد