نویسنده = ������������ ��������
تدوین چارچوب سیاست‌های تأمین مالی کارآفرینی فناورانه

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 91-112

10.22059/ppolicy.2019.69719

محسن مطیعی؛ محمدعلی مرادی؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد رضا میگون پوری