نویسنده = ������������������ ������������
معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی برای کاهش نابرابری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 33-56

علی مبینی دهکردی؛ مجتبی امیری؛ فیروزه کرمانشاه