نویسنده = کرمانشاه، فیروزه
تعداد مقالات: 1
1. معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی برای کاهش نابرابری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-56

علی مبینی دهکردی؛ مجتبی امیری؛ فیروزه کرمانشاه