نویسنده = آقاجانی، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-27

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان