نویسنده = ���������������� ������ ����������
تأثیر ساختار نظامی سوریه بر سیاستگذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 169-187

امیرحامد آزاد؛ طاهره ابراهیمی فر