نویسنده = قاراخانی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. احیای علوم سیاسی یا برآمدن سیاست اجتماعی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 283-298

معصومه قاراخانی