نویسنده = ������ ������������ �������� ������
بررسی تأثیرات سیاست اجتماعی بر پدیده جرم

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 179-186

حمید رضا ملک محمدی