نویسنده = ملک محمدی، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرات سیاست اجتماعی بر پدیده جرم

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 179-186

حمید رضا ملک محمدی