نویسنده = شعبانی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-79

وحید محمودی؛ محمد ابویی اردکانی؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ اسماعیل شعبانی