نویسنده = پورعزت، علی اصغر
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت ترانزیت بین‌المللی کالا در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 10-20

علی حمیدی زاده؛ علی اصغر پورعزت؛ شن آی خواجه


2. حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-26

احسان مرزبان؛ مهدی محمدی؛ علی اصغر پورعزت