نویسنده = ������ �������� ������
طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 96-122

علیرضا جمشیدی بروجردی؛ سید مجتبی امامی؛ رضا بنی اسد