نویسنده = ���������� ��������
تحلیلی بر مدیریت منابع مالی و سیاست‌های دستگاه‌های فرهنگی در انطباق با تکالیف مقرر در کنوانسیون مریدا

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 109-125

محمد باقری کمار علیا؛ ایرج گلدوزیان؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ حمید ششگل