نویسنده = عبدالرسول قاسمی
شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 187-209

10.22059/jppolicy.2020.75202

شیدا اصغرزاده قهرودی󠆼؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی