نویسنده = ولی اصل، جواد
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خط‌‌مشی‌های عمومی در ایران: پژوهش ترکیبی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 29-56

حسن دانایی فرد؛ جواد ولی اصل؛ سیدیعقوب حسینی