نویسنده = ���������� ��������
ارائه الگوی سیاستی برای مواجهه با بیماری‌های همه‌گیر نوظهور با رویکرد تاب‌آوری ملی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-73

سعیده السادات آهنگری؛ زهره بشارتی راد؛ سینا لاله