نویسنده = ���������������� ��������
تأثیر آموزش رسمی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اُپک و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 127-145

وحید مهربانی؛ اسفندیار جهانگرد؛ الهه میثاقی فر؛ مهدی نوری