نویسنده = ������������ ����������
شناسایی پیشران‌های مؤثر بر گفتمان انقلاب اسلامی ایران درافق 25 ساله

دوره 5، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 207-228

زهرا ایروانی؛ ابراهیم حاجیانی؛ علی محمد حاضری؛ فردین قریشی