نویسنده = ولی الله وحدانی نیا
تکامل سیاستگذاری سلامت: گذار به پارادایم حکمرانی برای سلامت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 73-94

10.22059/ppolicy.2016.59232

حمیدرضا ملک محمدی؛ ولی الله وحدانی نیا