نویسنده = محمد پور، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین کارکردهای نظام نوآوری فناورانه پیل سوختی در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 51-71

حمیدرضا امیری نیا؛ ناصر باقری مقدم؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ سید مصطفی محمد پور