نویسنده = حسینی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی الزامات سیاستگذاری گردشگری پزشکی در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 141-156

طیبه نیک رفتار؛ الهه حسینی؛ عاطفه مقدم