نویسنده = پور عزت، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران؛ مقایسه دیدگاه شورایاران شورایاری محله یوسف آباد تهران با ذینفعان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 101-120

بهاره مختاری؛ علی اصغر پور عزت؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکانی