نویسنده = شیر خانی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بحران مالی نظام سرمایه داری و تحول در فرایند سیاستگذاری مالی جهانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 81-100

محمد علی شیر خانی؛ فاطمه محروق