نویسنده = ���������� ��������������
سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعۀ تطبیقی کشورهای برگزیده

دوره 1، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 21-40

10.22059/ppolicy.2016.58174

سعید جعفری مقدم؛ محمدرضا زالی؛ هادی ثنائی پور