نویسنده = ���������� �������� ��������
سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعۀ تطبیقی کشورهای برگزیده

دوره 1، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 21-40

سعید جعفری مقدم؛ محمدرضا زالی؛ هادی ثنائی پور