نویسنده = ������������ ����������
راهبردهای سیاستگذاری در حوزه امنیت صادرات انرژی در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 61-80

10.22059/ppolicy.2016.58176

علی اصغر توفیق؛ منصور معظمی؛ مریم عابدیان