نویسنده = رفسنجانی نژاد، سیما
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 121-138

حنانه محمدی کنگرانی؛ سیما رفسنجانی نژاد