نویسنده = �������������� ����������
رابطه بین دانش ضمنی و بومی سازی تکنولوژی در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1394، صفحه 99-119

فرشاد مؤمنی؛ صاحبه مسعودی