نویسنده = مسعودی، صاحبه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین دانش ضمنی و بومی سازی تکنولوژی در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 99-119

فرشاد مؤمنی؛ صاحبه مسعودی