فراخوان دریافت مقاله درخصوص آخرین دستاوردهای منتشر شده در مجلات بین المللی حوزه سیاستگذاری عمومی

بسمه تعالی

 

فصلنامه علمی- پژوهشی سیاستگذاری عمومی در نظر دارد در راستای ارتقای سطح علمی مخاطبان فصلنامه و آشنایی آنها با جدیدترین یافته ­های علمی منتشر شده در مجلات بین المللی حوزه سیاستگذاری عمومی، مقالۀ علمی را با مشخصاتی که در زیر بیان شده است، دریافت و در بخش سیاست پژوهی نشریه  منتشر نماید.

 نکات الزامی که نویسندگان باید در تدوین مقاله، مدنظر قرار دهند به شرح زیر می باشد:

1. ابتدا یکی از مجلاتی که اسامی آنها در ادامه ذکر می­گردد، انتخاب ­شود. سپس با مراجعه به وب سایت آن مجله، یکی از آخرین شماره­ های آن که لزوماً باید در سال 2018 منتشر شده باشند، مدنظر قرار گرفته و خلاصه­ مقالات آن شماره تدوین شود.

2. نوع مقاله ­های انتخاب شده از مجلات مورد نظر، مقاله تحقیقاتی(Research Article) و یا مروری (Review Article) باشند.

3. در بررسی هر مقاله از مجلۀ موردنظر، لازم است به مهمترین دستاوردها و یافته های آن چه به جهت متدولوژیک و چه کاربردی اشاره شود. همچنین در بیان مبانی نظری، رعایت اختصار ضرورت دارد.

4. تعداد کلمات هر مقاله خلاصه شده بین 800 الی 1200 کلمه باشد. برای نمونه، چنانچه آخرین شماره مجله ای که انتخاب ­می­شود؛ دارای  7 مقاله باشد، در این صورت مقاله تنظیم شده شامل 7 خلاصه مقاله و حجم نهایی مقاله آماده شده بین 5600-8400 کلمه خواهد بود.

5. نویسندگان، جهت انتخاب مجله و شماره مربوطه آن، از طریق ایمیل jppolicy@ut.ac.ir به نسبت به اخذ تأییدیه اقدام نمایند. این امر به منظور جلوگیری از انجام کار موازی، صورت می­گیرد.

6. چنانچه دسترسی به فایل اصل مقالات مجلات موردنظر میسر نباشید، نویسندگان می­ توانند از طریق آدرس ایمیل فوق، درخواست خود را ارسال و مقالات را دریافت نمایند.

7. پس از ارسال مقاله نگارش شده از طریق سامانه نشریه، فرایند داوری آغاز خواهد شد.

8. هزینه ای بابت انتشار مقالات پذیرفته شده در این حوزه دریافت نمی شود.

9. اسامی مجلات مورد نظر به شرح زیر می باشد: