نویسنده = ���������� ����������������
طراحی سیاست‌های ارتقای فعالیت بازارهای چندسویه سکّویی در ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 58-74

10.22059/jppolicy.2023.91403

میثم نریمانی؛ ابوالفضل نصری؛ محمد عظیم‌زاده آرانی