نویسنده = �������������� ����������
بررسی چشم‌انداز سیاستگذاری بازاریابی سیاسی در ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 133-146

10.22059/jppolicy.2022.88051

مسعود کیماسی؛ ابراهیم متقی؛ سروش سیاری؛ حسن وکیل‌زاده