نویسنده = �������������� ���������� ����������
مطالعه انتقادی الگوهای مشارکت در آموزش و پرورش

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 147-159

10.22059/jppolicy.2022.87952

رقیه فاضل؛ بهروز مهرام؛ رضوان حسینقلی زاده؛ محسن نوغانی دخت بهمنی