نویسنده = ������������ ��������
ارائه چارچوب مفهومی تدوین خط مشی توسعه پایدار برق هسته‌ای در ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 117-138

سمیه داودی؛ محمد خوش چهره؛ حسن دانایی فرد؛ مجتبی امیری