نویسنده = ������������ ��������
مطالعه سیاست‌های سینمایی در ایران با محوریت سینمای ملی (1358-1392)

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 185-205

مجید فدائی؛ احسان آقابابایی