نویسنده = ������������ ���� ����
طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت ترانزیت بین‌المللی کالا در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 9-21

علی حمیدی زاده؛ علی اصغر پورعزت؛ شن آی خواجه