نویسنده = ���������� ������������ ������������
شناسایی و اعتبار سنجی شاخص‌های ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی(یک مطالعه فراترکیب)

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 299-318

10.22059/jppolicy.2021.84832

خدایار ابیلی؛ علیرضا نصیری فیروز؛ جواد پور کریمی؛ محمد رضا کرامتی