کلیدواژه‌ها = سناریونگاری
نگاشت سناریوهای توسعه صادرات داروهای نوفناورانه در افق ایران 1414

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 9-21

10.22059/jppolicy.2022.87945

مظفر ناصری طاهری؛ سید عباس ابراهیمی؛ حسین دامغانیان؛ عظیم‌اله زارعی


شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 187-209

10.22059/jppolicy.2020.75202

شیدا اصغرزاده قهرودی󠆼؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی


بررسی تطبیقی مکاتب سناریونگاری آینده پژوهی شل و پراسپکتیو

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 153-177

10.22059/ppolicy.2019.69722

مصطفی حسینی گلکار؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ فاطمه ثقفی؛ عبدالرحیم عیوضی