نویسنده = حسین زاده، مهناز
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی استراتژیک مبارزه با فساد در صنعت نفت ایران: کاربردی از رویکرد پویایی سیستم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 165-187

محمدرضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده؛ مرضیه صمدی فروشانی