نویسنده = ���������������� ����������
تحلیل الگوی کنشگری دانشکده‌های حکمرانی جهان در چارچوب پارادایم های توانمندسازی

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 213-241

حیدر نجفی رستاقی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ مصطفی زمانیان