نویسنده = رحمتی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه‌های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 33-56

رضا پاینده؛ حسن دانایی‌ فرد؛ سید مجتبی امامی؛ محمد رحمتی