نویسنده = ��������������������� ������ ����������
چارچوب تحلیل روایی سیاست: درک و کاربرد تحلیل روایت در پژوهش‌های سیاستگذاری عمومی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 215-234

سید احسان نجم‌الهدی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی