نویسنده = ������������ ��������
انگیزه کنشگران در سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی نو به نفع شخصی در نظریه انتخاب عمومی

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 131-144

حسین رمضانی خردمردی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان امیری