نویسنده = ������������ ��������
مداخله ‏های دولت در بازار هنرهای نمایشی ایران: تجربیات و دلالت‌های سیاستی

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 9-33

زهرا خوشبوئی؛ محمد حسینی؛ محمد علی ابوترابی