نویسنده = ������������ ����������
رانت‌های نفتی، کارآفرینی و ساختار اداری دولت در ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 121-138

10.22059/ppolicy.2016.58585

شاهین جوادی؛ محمود متوسلی؛ جهانگیر یدالهی فارسی