نویسنده = خواجه نایینی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام سیاستگذاری در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-20

سعید عطار؛ علی خواجه نایینی