نویسنده = ���������������� ������ ��������
نقش بازیگران مسلح غیردولتی در سیاستگذاری ایران، ترکیه و عربستان سعودی در خاورمیانه

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 193-211

سعید پیرمحمدی؛ سید امیر نیاکوئی؛ رضا سیمبر