نویسنده = �������� ���������������� ����������
مدل سازی استراتژیک مبارزه با فساد در صنعت نفت ایران: کاربردی از رویکرد پویایی سیستم

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 165-187

محمدرضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده؛ مرضیه صمدی فروشانی