نویسنده = ���������� ���������� ������������
فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 79-104

10.22059/ppolicy.2018.65592

معصومه مصطفی زاده؛ علی نقی امیری؛ حسن دانایی فرد؛ حمیدرضا یزدانی